Hàng tại kho

Mũi khoan 2 tầng

                                                                                        Mũi khoan 2 tầng