Hàng tại kho

LH-DBCT 02

                                                                                 Dao bào cuốn thẩm